ss

Friday, July 27, 2012

இயற்கை ( 10 )

அழிவு வேகம்


இலைகளைத் தின்னும் இந்தப் புழுக்களுக்கும் இயற்கையை அழிக்கும் மனிதனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

என் பார்வைக்கு ஒரு வித்தியாசம் முக்கியமாகப் படுகிறது.

ஆதாவது புழுக்கள் அழிக்கும் வேகத்தைவிட இயற்கை மீண்டும் உருவாக்கும் வேகம் அதிகம்.


இயற்கை உருவாக்கும் வேகத்தைவிட மனிதன் அழிக்கும் வேகம் அதிகம்!

மனித இனம் வாழுமா?....

No comments:

Post a Comment