ss

Monday, April 28, 2014

எனது மொழி ( 158 )

பலியும் காணிக்கையும்....

எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நாம் பலியிடவேண்டியது நம்மிடம் இருக்கும் தவறுகளை...

காணிக்கையாக்கவேண்டியது உயர் பண்புகளை!...

ஆனால் காணிக்கையாக்க வேண்டியதைப் பலியிடுகிறோம்.

பலியிடவேண்டியதைக் காணிக்கையாக்குகிறோம்...

என்னே மானிடப் பண்பு!....

No comments:

Post a Comment