ss

Wednesday, December 12, 2012

எனதுமொழி ( 89 )

அறிவியலும் அதன் எதிரிகளும்!


அறிவியல் ஒரு அற்புதக் கலை ! அது உலகையும் வாழ்வையும் சரியாகப் புரிய வைக்கிறது!

ஆனால் அறிவியலை தவறாகப் பயன்படுத்துபவர்கள், அறிவியலைக் கொச்சைப் படுத்துபவர்கள், அறிவியலை மூடநம்பிக்கையைக்கொண்டு பழிப்பவர்கள் என அறிவியலுக்கு மூவகை எதிரிகள் இருக்கிறார்கள்!

No comments:

Post a Comment